Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Zjazdy sprawozdawcze hufców

Za nami kolejny etap harcerskiej służby w Hufcach Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego. 28 listopada odbyły się ostatnie Zjazdy Sprawozdawcze Hufców.

Zgodnie z zapisami §49. Statutu ZHP na zjazdach rozpatrzono sprawozdania władz hufców, w tym sprawozdania finansowe za okres od ostatnich zjazdów zwykłych hufców.
Hufcowe Komisje Rewizyjne oceniły pracę Komend i Komendantów Hufców i wystąpiły z wnioskami o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium członkom Hufcowych Komend za okres sprawozdawczy. Uczestnicy zjazdów z głosem decydującym, w zdecydowanej większości przypadków udzielili absolutorium członkom Komend Hufców. Wszystkie Zjazdy odbyły się zgodnie z przyjętym kalendarzem, z udziałem pełnomocników Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Na każdym zjeździe hufca przedstawiona została ocena jego pracy dokonana przez Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP.
Komenda Chorągwi składa podziękowania społecznościom harcerskim i instruktorskim, rodzicom i przyjaciołom, władzom samorządowym za pomoc w codziennej działalności hufców tworzących wspólnotę naszej Chorągwi.