Najwyższą władzą chorągwi jest zjazd chorągwi.

Zjazdy Chorągwi Mazowieckiej:

I Zjazd Chorągwi – 14 marca 1992 r. w Pułtusku

II Zjazd Chorągwi – 02 grudnia 1995 r. w Płocku

III Zjazd Chorągwi – 11 grudnia 1999 r. w Płocku

IV Zjazd Chorągwi – 06 marca 2004 r. w Płocku

V Zjazd Chorągwi – 26 sierpnia 2006 r. w Gorzewie

VI Zjazd Chorągwi – 27 listopada 2010 r. w Płocku

VII Zjazd Chorągwi – 08 listopada 2014 r. w Płocku

Zjazd chorągwi obraduje jako zjazd zwykły lub zjazd nadzwyczajny.

Zjazd zwykły chorągwi:

1) decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi,

2) przyjmuje program rozwoju chorągwi,

3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania władz chorągwi od ostatniego zjazdu zwykłego,

4) na wniosek komisji rewizyjnej chorągwi podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi za okres pomiędzy zjazdami chorągwi,

5) wybiera komendanta chorągwi i, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy chorągwi, w tym co najmniej 1 zastępcę komendanta chorągwi i skarbnika chorągwi,

6) określa liczebność i wybiera radę chorągwi, komisję rewizyjną chorągwi i sąd harcerski chorągwi,

7) decyduje w innych sprawach zastrzeżonych dla zjazdu chorągwi lub przekazanych przez Zjazd ZHP.

Zjazd zwykły chorągwi jest zwoływany przez komendę chorągwi co cztery lata.

Zjazd nadzwyczajny chorągwi może zwołać:

1) rada chorągwi,

2) komenda chorągwi,

3) komendant chorągwi,

4) komisja rewizyjną chorągwi,

5) Główna Kwatera ZHP,z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 komend hufców.

Zjazd nadzwyczajny chorągwi obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zo-stał zwołany.

W zjeździe chorągwi biorą udział z głosem decydującym:

1) delegaci wybrani przez zjazdy hufców,

2) komendanci hufców,

3) członkowie komendy chorągwi.

Członkowie pozostałych ustępujących władz chorągwi biorą udział w zjeździe chorągwi z głosem doradczym.

Delegaci na zjazd chorągwi, wybrani przez zjazdy hufców, zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zjazdu zwykłego, mając prawo udziału z głosem decydującym w zjazdach nadzwyczajnych chorągwi zwoływanych w trakcie kadencji.