Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Rada Chorągwi Mazowieckiej

Rada chorągwi jest władzą uchwałodawczą w zakresie określonym przez Statut ZHP.

W skład Rady Chorągwi Mazowieckiej wchodzą:

rada@mazowiecka.zhp.pl

 

Rada chorągwi:

W przypadku nieudzielenia absolutorium któremukolwiek z członków komendy chorągwi rada chorągwi może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu.

Rada chorągwi spotyka się co najmniej 3 razy w roku. Zwołuje ją przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.

Radę chorągwi może zwołać także komisja rewizyjna chorągwi z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 członków rady lub 1/3 komend hufców.

W obradach rady chorągwi z głosem doradczym uczestniczą członkowie komendy chorągwi, przedstawiciele komisji rewizyjnej chorągwi oraz sądu harcerskiego chorągwi.

Zapraszamy na stronę www Rady Chorągwi Mazowieckiej ZHP – http://rada.mazowiecka.zhp.pl