Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Kurs wychowawców i kierowników

KURS dla KANDYDATÓW na WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU  

KURS dla KANDYDATÓW  na KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

 

W imieniu Chorągwi Mazowieckiej ZHP zapraszamy pełnoletnich instruktorów i członków ZHP,  a także pełnoletnie osoby niezrzeszone w ZHP (wymóg pełnoletniości wynika z art. 92p ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) na kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (KWK) oraz kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku (KKW).

 

1) kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (KW):

Termin kursu:  09-11.06.2017 r. w godzinach od 1600 do 1800

Miejsce Kursu: Stanica Harcerska Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Gorzewie gmina Gostynin

Kandydaci na słuchaczy kursu powinni spełnić następujące warunki:

– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

– posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

 

2) kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku (KK):

Termin kursu: 10.06.2017 r. w godzinach od 900 do 1800

Miejsce Kursu: Stanica Harcerska Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Gorzewie gmina Gostynin

Kandydaci na słuchaczy kursu powinni spełnić następujące warunki:

– posiadać 3-letni staż pracy oświatowo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej lub być

instruktorem harcerskim z co najmniej otwartą próbą na stopień podharcmistrza.

 

Warunkami dostania się na każdy z ww. kursów jest wypełnienie do końca dnia 01 czerwca 2017 r. ankiety aplikacyjnej – linki poniżej:

Kurs dla kandydatów na wychowawców:  www.kurswychowawcow.mazowiecka.zhp.pl

Kurs dla kandydatów na kierowników:  www.kurskierownikow.mazowiecka.zhp.pl

 

oraz uiszczenie opłaty najpóźniej do dnia 09 czerwca 2017 r. (zabrać potwierdzenie wpłaty) przelewem na konto Chorągwi Mazowieckiej ZHP MILLENNIUM nr 82 1160 2202 0000 0001 3283 4329 – z dopiskiem:

 

Koszt uczestnictwa w kursie dla kandydatów na kierownika wypoczynku wynosi:

– dla instruktorów i członków ZHP (z aktywnym statusem w ewidencji ZHP i opłaconymi składkami):  90,00 PLN

– dla pozostałych osób: 130,00 PLN

W cenie:

 

Koszt uczestnictwa w kursie dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku wynosi:

– dla instruktorów i członków ZHP (z aktywnym statusem w ewidencji ZHP i opłaconymi składkami):  180,00 PLN

– dla pozostałych osób: 220,00 PLN

W cenie:

Informacje dodatkowe:

Kontakt z organizatorem:  24 2629213, 24 2640315 – biuro@mazowiecka.zhp.pl