Komisja rewizyjna chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi, odpowiedzialnym przed zjazdem chorągwi.

W skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi Mazowieckiej wchodzą:

 • hm. Józef CHMIELEWSKI (Hufiec Sierpc) – przewodniczący

rewizyjna@mazowiecka.zhp.pl

 • hm. Jan NOWOCIŃSKI (Hufiec Ostrołęka) – wiceprzewodniczący
 • hm. Elżbieta BARTCZAK (Hufiec „Mazowsze” w Płocku) – wiceprzewodnicząca
 • hm. Agnieszka ŻURAWSKA (Hufiec Płock) – sekretarz
 • hm. Dariusz RZEPLIŃSKI (Hufiec Przasnysz)
 • hm. Łucja ZBOROWSKA (Hufiec Radom-Powiat)
 • hm. Tomasz FLISZKIEWICZ (Hufiec Grójec)
 • phm. Krzysztof KASKA (Hufiec „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim)
 • phm. Jarosław DĄBROWSKI (Hufiec ZHP Sochaczew)

Komisja rewizyjna chorągwi:

 • czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 • sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 • zatwierdza budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok,
 • rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi,
 • ocenia realizację programu rozwoju chorągwi,
 • przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski,
 • przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności,
 • przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
 • wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.

Komisja rewizyjna chorągwi liczy co najmniej 5 członków.