Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Komisja Historii Chorągwi Mazowieckiej

KOMUNIKAT

W dniu 22 września 2019 roku odbyło się posiedzenie CHKH, podczas którego posumowano dotychczasową pracę członków komisji. Stwierdzono iż podejmowane działania dotyczące prac na rzecz gromadzenia, ewidencjonowania, prezentowania, opisywania materiałów związanych z historią w rejonach, hufcach ZHP natrafiają na kłopoty. Dotyczy to głównie braku zainteresowania przeszłością działania harcerskich zastępów, drużyn, szczepów i hufców ZHP na terenie Chorągwi Mazowieckiej przez aktualnie pracujące drużyny, szczepy, instruktorów i hufce.

Zebrani postanowili podjąć działania na rzecz uaktywnienia środowisk w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w hufcach ZHP Chorągwi poprzez eksponowanie zbiorów kronik, proporców, plakietek, znaczków, fotografii, opracowań oraz wydanych broszur i książek podczas Zjazdów mazowieckich hufców.

Ustalono także, że w roku harcerskim 2019/2020 w ramach prac nad gromadzeniem i archiwizowaniem zbiorów dokumentujących historię harcerską w środowiskach zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów naszej chorągwi należałoby:

Komisja zwraca się z prośbą do wszystkich środowisk harcerskich o wyjście z prezentacją naszego dorobku i historii do środowisk, w których funkcjonujemy z wykorzystaniem samorządów oraz innych organizacji i stowarzyszeń lokalnych.

Z instruktorskim pozdrowieniem,
hm. Andrzej Markowski
Przewodniczący Komisji Historii
Chorągwi Mazowieckiej ZHP

 

KOMUNIKAT

6 kwietnia 2019 roku w Płocku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Historii Chorągwi Mazowieckiej ZHP w nowej kadencji władz chorągwi.

W wyniku dyskusji i wymiany poglądów podjęto ustalenia dotyczące:
• utrzymania kierunku pracy komisji;
• uzupełnienia składu osobowego komisji;
• terminów spotkań komisji (dwa razy w roku zwykle jesienią i wiosną podczas organizowanych zbiórek komendantów hufców);
• utrzymania składu osobowego prezydium komisji.

Najważniejsze zadanie dla przedstawicieli Komisji Historii w najbliższym czasie to eksponowanie dorobku harcerstwa, historii harcerstwa w środowiskach podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej w hufcach Chorągwi Mazowieckiej ZHP, jak również przygotowanie ekspozycji obrazujących historię harcerstwa w środowiskach podczas zjazdów hufców.

Ważnym jest dzień wczorajszy, dzisiejszy naszej historii, przygotowując się do dnia jutrzejszego.

Z instruktorskim pozdrowieniem,
hm. Andrzej Markowski

 


Komisja Historii Chorągwi Mazowieckiej ZHP

andrzej.markowski@mazowiecka.zhp.pl

Komisja wyznaczyła zadania do realizacji przez Komisje Historyczne Hufców. Zobowiązała środowiska do dokonania inwentaryzacji pomników i tablic związanych z harcerstwem na terenie działania Hufców, wyznaczenia opiekunów nad pomnikami i tablicami, dokonania inwentaryzacji dokumentów w archiwach Hufców.

Upoważniono członków Komisji do bezpośrednich kontaktów z Hufcami w rejonach:

Komisja ustaliła, iż w środowiskach prowadzona będzie systematyczna praca na rzecz tworzenia i powracania do izb pamięci i tradycji harcerstwa w hufcach i rejonach.
Komisja zobowiązała członków do systematycznej współpracy z hufcowymi Komisjami Historycznymi oraz do przemyślenia dotyczącego organizacji seminarium popularnonaukowego po hasłem „Historia Chorągwi Mazowieckiej ZHP”.

Podjęto też decyzję, że komisja będzie obradować dwa razy w roku.


Wpisy dotyczące Komisji Historii: