Komenda chorągwi jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną. W skład komendy chorągwi wchodzi co najmniej 3 członków, w tym komendant, skarbnik oraz osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.

W skład Komendy Chorągwi Mazowieckiej wchodzą:

 • hm. Cezary SUPEŁ (Hufiec Płock) – Komendant Chorągwi

komendant@mazowiecka.zhp.pl

 • hm. Michał BAGIŃSKI (Hufiec Płońsk) – skarbnik

skarbnik@mazowiecka.zhp.pl

 • hm. Adriana FILANT (Chorągiew Mazowiecka) – zastępca komendanta ds. programu i pracy z kadrą

program@mazowiecka.zhp.pl

 • hm. Krzysztof FURMANEK (Hufiec Lipsko) – zastępca komendanta

krzysztof.furmanek@mazowiecka.zhp.pl

 • phm. Maciej ROBAK (Hufiec „Doliny Liwca” w Węgrowie) – zastępca komendanta

maciej.robak@mazowiecka.zhp.pl

 • hm. Jolanta TORBICKA (Chorągiew Mazowiecka) – członkini komendy chorągwi – szefowa biura

biuro@mazowiecka.zhp.pl

 • phm. Anna WASILEWSKA (Hufiec Sochaczew) – członkini komendy chorągwi ds. promocji i informacji

anna.wasilewska@mazowiecka.zhp.pl

 • hm. Andrzej GORCZYCA (Chorągiew Mazowiecka) – członek komendy chorągwi

andrzej.gorczyca@mazowiecka.zhp.pl

 • phm. Jacek KLINGER (Hufiec Przasnysz) – członek komendy chorągwi

jacek.klinger@mazowiecka.zhp.pl

Komenda chorągwi:

 • określa organizację i regulamin pracy komendy chorągwi,
 • buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców,
 • przyjmuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia,
 • tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi,
 • wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność,
 • koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie chorągwi,
 • podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
 • wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne,
 • podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego chorągwi,
 • podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator,
 • deleguje przedstawicieli do reprezentowania chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach,
 • powołuje i likwiduje chorągwiane jednostki organizacyjne,
 • powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez chorągiew,
 • składa Głównej Kwaterze ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i radzie chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności.

Komendant chorągwi:

 • kieruje pracą komendy chorągwi,
 • kieruje bieżącą działalnością chorągwi,
 • reprezentuje chorągiew,
 • wydaje rozkazy,
 • zarządza majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika chorągwi na zasadach określonych w niniejszym Statucie.