Komenda chorągwi jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną. W skład komendy chorągwi wchodzi co najmniej 3 członków, w tym komendant, skarbnik oraz osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.

W skład Komendy Chorągwi Mazowieckiej wchodzą:

  • hm. Michał BAGIŃSKI (Hufiec Płońsk) – Komendant Chorągwi

komendant@mazowiecka.zhp.pl

  • hm. Andrzej GORCZYCA (Chorągiew Mazowiecka) – zastępca komendanta ds. organizacyjnych, skarbnik

skarbnik@mazowiecka.zhp.pl

  • hm. Andrzej RYBUS-TOŁŁOCZKO (Chorągiew Mazowiecka) – zastępca komendanta

andrzej.rybus-tolloczko@mazowiecka.zhp.pl

  • hm. Joanna BANASIAK (Hufiec Płock) – zastępca komendanta

joanna.banasiak@mazowiecka.zhp.pl

  • hm. Jacek GAŁKIEWICZ (Hufiec Płońsk) – członek komendy chorągwi ds. pracy z kadrą

kadra@mazowiecka.zhp.pl

  • hm. Andrzej MARKOWSKI (Chorągiew Mazowiecka) – członek komendy choragwi

andrzej.markowski@mazowiecka.zhp.pl

  • hm. Adriana FILANT (Chorągiew Mazowiecka) – członkini komendy choragwi ds. programu

program@mazowiecka.zhp.pl

  • hm. Jolanta TORBICKA (Chorągiew Mazowiecka) – członkini komendy chorągwi

biuro@mazowiecka.zhp.pl

  • hm. Krzysztof FURMANEK (Hufiec Lipsko) – członek komendy choragwi

krzysztof.furmanek@mazowiecka.zhp.pl

  • hm. Cezary SUPEŁ (Hufiec Płock) – członek komendy choragwi

cezary.supel@mazowiecka.zhp.pl

  • phm. Zygmunt KONDRACIUK (Hufiec „Podlasie” w Siedlcach) – członek komendy choragwi

zygmunt.kondraciuk@mazowiecka.zhp.pl

  • phm. Maciej ROBAK – członek komendy chorągwi

maciej.robak@zhp.net.pl

Komenda chorągwi:

  • określa organizację i regulamin pracy komendy chorągwi,
  • buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców,
  • przyjmuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia,
  • tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi,
  • wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność,
  • koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie chorągwi,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
  • wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne,
  • podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego chorągwi,
  • podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator,
  • deleguje przedstawicieli do reprezentowania chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach,
  • powołuje i likwiduje chorągwiane jednostki organizacyjne,
  • powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez chorągiew,
  • składa Głównej Kwaterze ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i radzie chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności.

Komendant chorągwi:

  • kieruje pracą komendy chorągwi,
  • kieruje bieżącą działalnością chorągwi,
  • reprezentuje chorągiew,
  • wydaje rozkazy,
  • zarządza majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika chorągwi na zasadach określonych w niniejszym Statucie.