Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

1% podatku dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 19 listopada 2007 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

1% na działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego – def. – działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. – „Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przewidziano przywileje dla organizacji realizujących przedsięwzięcia społecznie użyteczne.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1 PROCENT PODATKU DLA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO?

· podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
· podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
· podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19 – procentowej stawki podatku

PODSTAWOWE ZASADY PRZEKAZYWANIA 1%

* podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
* w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Cel szczegółowy 1 %” (poz. 128 – PIT-28, poz. 307 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 126 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;
* podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 129 – PIT-28, poz. 308 – PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38);
* podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego;
* wpłaty 1% będą wpływać na konta organizacji w lipcu lub sierpniu.

MIEJSCE W FORMULARZU PIT NA WSKAZANIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO DLA KTÓREJ PRZEKAZUJE SIĘ 1 % PODATKU

* * w polu „Numer KRS” wpisujemy – 0000291419

1% RÓWNIEŻ DLA HUFCÓW I DRUŻYN

W dniu 21 grudnia 2007 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, informujący, że podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel, konkretną jednostkę harcerską).
Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego.